kovvie met koukeNa de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar bij te praten in onze online ontmoetingsruimte ‘PGU Kovvie mit Kouke’.
Dit kan:

  • met pc/laptop via een browser (Google Chrome werkt het beste). U heeft een webcam en microfoon/headset nodig. 
  • met smartphone: download de app op meet-jit.si

Schenk uzelf een kop koffie of thee in
en ga naar PGU Kovvie mit kouke.

 

Routeboek naar kerkdiensten in de anderhalve meter samenleving. 

anderhalve meter afstandGeachte gemeenteleden,
Zoals u allemaal weten zult worden de richtlijnen voor religieuze bijeenkomsten per 1 juni versoepeld. Kort gezegd vanaf 1 juni mogen 30 personen bij elkaar komen in een dienst en vanaf 1 juli 100 personen, waarbij de regel van 1,5 meter afstand altijd van kracht is. Vanuit de PKN wordt in overweging gegeven om de maand juni te gebruiken als ‘proefperiode’ om met een beperkte groep mensen te kijken of de bedachte opzet uitvoerbaar en beheersbaar is. Als kerkenraad hebben wij gemeend om deze proeftijd ook te gaan toepassen en u de mogelijkheid te bieden om weer een eredienst bij te wonen.
NB. Omdat we op 5 juli een gastpredikant als voorganger hebben is er voor gekozen om deze dienst ook nog met max. 30 personen te vieren.

Om dit in goede banen te leiden zijn er een aantal spelregels waaraan we ons zullen moeten houden.
Wij willen u deze hierbij mededelen zodat u op basis hiervan een afweging kunt maken of u een dienst in deze periode wilt bijwonen. De diensten zullen voorlopig alléén in de Zionskerk worden gehouden.

Voor alles geldt: mochten er nog aanvullende of andere regels van RIVM en/of PKN komen dan zal dit altijd leiden tot een heroverweging van onderstaande.

De periode van 1 juni t/m 5 juli kunnen we dus maximaal 25 leden van de gemeente ontvangen. De overige 5 plaatsen worden ingevuld door; voorganger, ouderling van dienst, beamist, koster en coördinator/gastvrouw/heer.

Ook de komende weken ONLINE KERKDIENSTEN van De Protestantse Gemeente Uithuizen

ramenNederland is getroffen door het coronavirus. Kerkbezoek is voor de periode t/m 31 mei niet mogelijk om verspreiding van het virus te voorkomen. De afgelopen zondagen zijn door de Protestantse Gemeente Uithuizen online kerkdiensten verzorgd via kerkomroep.nl. Ook de komende zondagen, ook de 1e Paasdag, zullen vanuit de Zionskerk online kerkdiensten te beluisteren zijn. Deze diensten zijn voor de leden van de Protestantse Gemeente Uithuizen, maar evenzo voor alle dorpsbewoners van Uithuizen en omgeving.

De online-diensten zijn te beluisteren op www.kerkomroep.nl .
De eerstvolgende kerkdienst is op 1e Paasdag (12 april) om 9.30 uur. De zondagen daarna begint de online-dienst ook steeds om 09.30 uur. De kerkdiensten kunnen ook op een later tijdstip worden beluisterd.

Dat wij als bewoners van Uithuizen en omringende dorpen ons met elkaar verbonden mogen weten in deze moeilijke tijden, voorbij de grenzen van onze huizen en kerken.

 

Omzien naar jou, naar u, naar de wereld - Nieuws uit de diaconie


bidden, unsplash, Dev BenjaminOmzien naar elkaar in deze tijd, nu je elkaar niet of minder ziet. Dit virus raakt iedereen. We brengen allemaal offers. We zitten thuis van school, we vieren onze verjaardag alleen of in kleine kring, een begrafenis waar we niet bij kunnen zijn, of een trouwerij die verschoven wordt. We willen meeleven in jouw/ uw verhaal. We blijven bidden voor elkaar. Dat kan gelukkig altijd.

Gemeente zijn is God liefhebben en je naaste als jezelf. Daar willen we inhoud aan blijven geven. U bent of wordt gebeld namens de kerk, door uw ouderling, diaken, contactpersoon of jongerenwerker.
De kinderen krijgen regelmatig een berichtje van de leiders van de kinderkring, super!
Als u praktische hulp nodig heeft zijn er jongeren die graag iets willen doen. U kunt dat melden aan Corine Broekhuizen. Mocht u op geloofsgebied vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot ds Tiesinga of Janny Prins.

We hebben als diaconie besloten de komende periode het gewone collecterooster aan te houden. We hebben zorgen in ons eigen land, in onze families en we leven nu veelal in de kleine kring van ons gezin. Daarom is het goed om in ons meeleven, gebed en geld geven ook om mensen van verder weg te denken, die nu zomaar niet in het nieuws komen.
In de online-kerkdiensten zal er een moment worden opgenomen voor de collecte. Bij de eerste reguliere dienst zal er een extra collecteronde zijn waarin de bijdragen voor de afgelopen periode zullen worden opgehaald en gelijk verdeeld worden over de reeds aangemerkte doelen.

 

“Met spijt in ons hart”, schrijft het landelijk bestuur, kan als gevolg van de Corona-maatregelen
van de overheid, de 10e editie van Feest van de Geest helaas in 2020 niet doorgaan.

De wereld, ons leven, is in zeer korte tijd volledig in de greep van een( nog) ongrijpbaar virus geraakt.
We worden overspoeld met informatie en maatregelen. Het enige wat er nu toe doet is deze maatregelen op te volgen.
Er zijn in een hele korte tijd zoveel mooie dingen afgelast waar we naar uit keken.

jacobikerk01Dat neemt niet weg, dat we ook vooruit mogen kijken:
Een aantal bijeenkomsten kan worden doorgeschoven naar het najaar 2020.
En voor het Feest van de Geest, dit wordt landelijk naar 2021 doorgeschoven.

“Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen
God kent ieder mens bij name,
Zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn wij groot of klein,
God wil onze Vader zijn.”

 

 

Paaskaars 2020 ZionskerkZoals u weet wordt in de Paasmorgendienst de nieuwe paaskaars ontstoken.

Omdat de diensten online zijn door de coronacrisis heeft u niet kunnen zien
welke afbeeldingen op de nieuwe paarskaarsen staan met de betekenis ervan.

De paaskaars in de Zionskerk heeft de volgende afbeelding:

De hand van Noach: Een verwijzing naar de zondvloed met een nieuwe start
voor de wereld. Volgens Genesis 8:11 komt de duif tegen de avond bij Noach
terug met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de
aarde verder gedaald was.Een nieuwe start voor de wereld. Aan boven en onderzijde
van het kruis de Alpha en de Omega.

 

Paaskaars 2020 JacobikerkDe paaskaars in de Jacobikerk heeft de volgende afbeelding:

Lam Gods met het boek met de zeven zegels: Als we Openbaring 6 en 8 er op naslaan
wordt het verhaal van het Lam Gods en de zeven zegels duidelijk. De zeven zegels onthullen
de krachten die op de aarde worden losgelaten, zowel goede als slechte ,positieve als negatieve. Het goede nieuws voor gelovigen is dat wat er ook gebeurt, Jezus staat bij de
hoogste troon en heeft de volledige regie in handen gekregen ( Openbaring 21:5,6).
Hij is de grote overwinnaar en zal zijn volgelingen laten delen in die overwinning.

 

 

De afgelopen weken is de kinderkring samen met het volk Israël op weg gegaan naar het beloofde land, deze reis is nog niet voorbij. Ook de komende weken gaan ze verder met de verhalen over Mozes en het volk Israël.
Als laatste hebben ze gehoord en gelezen dat het volk voor de Rode Zee stond en de dood in ogen keek. Maar gelukkig maakte God een weg door de zee. Het volk was vrij.
Daarover ging het ook met Pasen. Jezus keek de dood in ogen en werd opgehangen aan het kruis. Maar na 3 dagen was de steen van het graf gerold en was er een weg uit de dood. Jezus is opgestaan, Jezus leeft.
De kinderen hebben thuis allemaal een piepschuimen ei gekregen. Een ei als teken van leven. En dat ei hebben ze versierd en een vakkundige jury, bestaande uit Hilda Algra, Janny Prins en Lucas Tiesinga, heeft daar afgelopen week 3 winnaars uitgekozen. En vanaf deze plek feliciteren we ARNE BOS, ILSE HAAKSMA en JULIA BOERMA.

ei Arne Bos

 ei Ilse Haaksma 

ei Julia Boerma

Als alles duister is ... ontsteek dan een lichtend vuur ...
een vuur dat nooit meer dooft!

kaarsNederland is getroffen door het coronavirus. De maatregelen die het kabinet Rutte heeft ingesteld raken ons persoonlijk maar ook het ‘kerkzijn’. Kerkbezoek is op dit moment niet mogelijk maar gelukkig gaan de kerkdiensten online wel door en zijn deze rechtstreeks of later te beluisteren via www.kerkomroep.nl/pguithuizen

Langzaamaan komt het virus ook naar de noordelijke provincies en moet iedereen in Nederland er rekening mee houden dat hij of zij vroeg of laat besmet kan raken. Sociale onthouding moet bijdragen om de verspreiding van het virus verder in te dammen. Dat vraagt veel discipline en geduld. Voor als je zelf getroffen bent en wordt opgenomen in het ziekenhuis of thuis in quarantaine moet verblijven of rondloopt met gezondheidsklachten of als je de economische gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt ondervindt. Het is nog amper te overzien wat het coronavirus allemaal met zich mee gaat brengen.

Eén ding is zeker. We hebben als kerk hierbij een taak te verrichten: om te blijven zien naar de ander. Dit kunnen we doen door de kerkdienst centraal te blijven stellen in onze gemeente en elkaar aandacht te geven m.b.t. technische hulpmiddelen als telefoon en sociale media. Maar wat ook zeker is, is dat het Licht van God zal blijven schijnen ook daar waar het duister is. Op al die plekken waar de hoop dreigt te vervliegen en de pijn ervaren wordt, wil in dit alles God ons niet verlaten.

Zijn Licht kunnen wij ontsteken door de hoop niet te verliezen. Door thuis een kaarsje aan te steken (in het besef dat meer mensen dit doen) of je hart uit te storten in gebed. Het ‘Onze Vader’ te bidden of in stilte te zien wat is. Ede Staal zong het en wij mogen het niet vergeten: 't Het nog nooit, nog nooit zo donker west. Of 't wer altied wel weer licht. Lied 598 uit het Liedboek leert het ons ook zingen tegen de verdrukking in: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.’

Het coronavirus laat zien hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Niet alles is maakbaar al kunnen wij veel. Er is een grens aan ons kennen en kunnen. We kunnen maatregelen nemen en die moeten gedaan worden. Maar de Geest wil ons bevrijden van angst en al wat wij te doorstaan hebben. De weg die Hij met ons gaat geeft leven en levend water. Zijn Licht is onze hoop in bange dagen.

 

Een mens te zijn op aarde

Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
is leven van genade / buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden / die opgeschreven staan
en net als Jezus worden / die ’t ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
is komen uit het water / en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, / geen engel en geen dier,
een levende, een dode, / een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, / de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, / de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, / de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden / die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde / de duivel wederstaan.


Vrede en alle goeds!
ds. Lucas Tiesinga

 

Subcategorieën

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. (2 Tim 2:8-13)