Protestantse gemeente te Uithuizen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Onderstaand de gegevens van de Protestantse Gemeente te Uithuizen in kader van de ANBI-transparantie.


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Uithuizen
RSIN/Fiscaal nummer:    822510418
Website adres:  www.pguithuizen.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Boukemahof 2
Postcode: 9981 MA
Plaats: Uithuizen
Postadres: Boukemahof 2
Postcode 9981 MA
Plaats: Uithuizen

De Protestantse gemeente te Uithuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Uithuizen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden, te weten naast 2 predikanten 13 ouderlingen, 4 ouderlingen-kerkrentmeester en 8 diakenen, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

        1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
        2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
        3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pguithuizen.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente: Beleidsplan PG Uithuizen


E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Over ons plaatselijke werk vindt u alles op onze website onder het kopje "PG Uithuizen" : Ontstaan en visie van PG Uithuizen

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 begroting2020.1

begroting2020.2

begroting2020.3

begroting2020.4

begroting2020.5

begroting2020.6

begroting2020.7

 

Geacht gemeentelid.

Voor U ligt de begroting van de kerk voor het jaar 2020. De begroting gaat uit van een tekort van € 32.205,-. Maar dat lijkt erger dan dat is.

Met ingang van 16 februari is Hilda Algra in dienst getreden als adviseur van de kerkenraad.
De loonkosten ( totaal € 20.000,-) zijn in deze begroting opgenomen. Maar de kerkenraad heeft al een paar jaren geleden besloten, dat deze kosten ten laste van de algemene reserve zullen worden gebracht. 

Hetzelfde geldt voor het laatste stukje wachtgeld van ds van der Mark. Tot 1 september 2020 zijn we nog € 6000,- aan hem verschuldigd. Ook dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve. 

Het echte begrote exploitatietekort over 2020 is daarmee € 6205,- . Het wegvallen van de huurinkomsten van Ringeweerstraat 1 is opgevangen door de opbrengsten van de in 2019 aangekochte gronden. 

In de begroting ziet U geen post Onderhoud Gebouwen Dat betekent niet, dat we verwachten in 2020 geen geld te gaan uitgeven voor onze gebouwen ( kerk en Kandelaar).
Voor dat soort zaken hebben we een Onderhoudsfonds. En op grond van nieuwe begrotingsvoorschriften van de PKN moeten we uitgaven voor onderhoud rechtstreeks afboeken op het onderhoudsfonds. Wel wordt jaarlijks een bedrag vanuit de exploitatie toegevoegd aan het Onderhoudsfonds. Voor dit jaar is dat een bedrag van € 8500,- In 2020 denken we een bedrag uit te geven van € 26.000,-. De kerk zal aan de buitenkant moeten worden geverfd ( € 15.000,-) en de renovatie van de Kandelaar en de hal moet nog worden afgerond ( € 9500,-) . 

Naast het Onderhoudsfonds hebben we ook nog het Feenstrafonds. Dat fonds ( gevormd uit een legaat) is bedoeld voor het onderhoud van de kerk. De € 15000,- voor het schilderwerk van de kerk halen we uit het Feenstrafonds en stoppen we in het Onderhoudsfonds ( Blz 6 ) 

Omdat we de inkomsten zeer voorzichtig hebben begroot hebben we deze begroting met een gerust hart voorgelegd aan de kerkenraad. Deze heeft de begroting in zijn vergadering van 4 februari voorlopig vastgesteld. U als gemeentelid kunt nu uw opmerkingen bij het College van Kerkrentmeesters kenbaar maken. De kerkenraad hoopt dan in de vergadering van 3 maart de begroting definitief vast te stellen

Bouke Westerhuis
( College van Kerkrentmeesters)

 

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

 • za. 28 maart
  Mozes sprak tot het volk: De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. (Dt 30:11-14)