Inleiding 
Onze gemeente kan worden getypeerd als een vrijwilligersorganisatie. Op de predikant(en), kerkelijk werker(s) en beheerders na zijn alle medewerkers vrijwilligers. Sommigen bekleden een ambt: diaken, ouderling-kerkrentmeester of ouderling. Daarnaast is een groot aantal vrijwilligers actief in de kerk of namens de kerk. Zonder hun deelname komt het voortbestaan van de gemeente in gevaar.
Het is daarom van belang in beeld te brengen hoe we (“we “ zijn alle geledingen) deze mensen binnen kunnen halen én vast kunnen houden. 

Doelstelling 
We willen in kaart te brengen wat de taken van de vrijwilligers zijn en hoe aandacht kan worden gegeven aan de vragen en behoeften van deze vrijwilligers. 

Uitwerking
Vrijwilligers zijn nodig binnen alle geledingen en voor (bijna) alle functies. Deze worden in de werkplannen van de geledingen genoemd met een inschatting van de tijdsinvestering. 

Werving 
Ga bij het bezoeken van de potentiële vrijwilliger goed voorbereid op pad en neem alle relevante stukken mee en let op de volgende aandachtspunten: 

 • spreek iemand aan op gaven, kwaliteiten en motivatie. 
 • benader een potentiële vrijwilliger ruim op tijd om in te werken ( bv door proef te draaien, een snuffelstage, laten zien hoe de manier van werken is en/of een coach aan te wijzen ) 
 • geef een duidelijke taakomschrijving (procedures, manier van werken, eventuele scholing/toerusting) 
 • vraag hoeveel tijd iemand beschikbaar heeft én geef aan hoeveel tijd er nodig is voor de taak (zie het overzicht !) 
 • om tijdens het werk, vóóraf aangegeven, evaluatiemomenten in te bouwen en wie dit doet. 
 • de hele gemeente wordt jaarlijks een lijst met klussen (niet ambten) bekendgemaakt via BijEen die gedaan moeten worden en waarop men kan intekenen (denk aan onderhoud, schoonmaak) 
 • de duur van dit vrijwilligerswerk (zie bovengenoemde lijst) 

Vasthouden van vrijwilligers 
Om vrijwilligers vast te houden is het belangrijk om regelmatig waardering uit te spreken. Dit werkt inspirerend. 
Wij willen regelmatig het vrijwilligerswerk evalueren met de volgende vragen: 

 • Welke gaven of kwaliteiten, aanleg of mogelijkheden hebben gemeenteleden in huis die wij/zij graag – tijdelijk of voor wat langere periode – willen inzetten voor de gemeente
 • Wat zijn concrete uitdagingen voor de kerk, gezien haar beleidsontwikkeling en beleidsplan
 • Passen de huidige taken die worden uitgevoerd daar nog bij
 • Zijn deze taken aantrekkelijk voor vrijwilligers en passen die bij hun gaven of kwaliteiten die zij willen inzetten
 • Als iemand weinig tijd heeft, valt daar een mouw aan te passen (maatwerk)
 • Welke ondersteuning heeft de vrijwilliger nodig en kan worden geboden (denk aan inwerkperiode, toerustingavonden, een goede regeling voor onkosten: reizen, telefoon, materiaal)

Taakbeëindiging
Bij het beëindigen van de taak is het goed om te denken aan de volgende zaken: 

 • Is het afscheid goed geregeld (binnen welke tijd, cadeautje) 
 • Hoe wordt er bedankt, waar (plaats, BijEen) 
 • Wil men ingeschakeld worden voor andere dingen ? 
 • Opvragen van de ervaringen (goede en slechte) 
 • Suggesties voor verbeteringen 

Tot slot
Het vrijwilligersbeleid is dermate belangrijk dat binnen de eigen verantwoordelijke geleding er op gelet moet worden dat genoemde zaken naar behoren worden uitgevoerd.

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Dagelijks Woord

 • dinsdag 06 juni 2023 - Jesaja 57:15
  Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. -- Jesaja 57:15