Inleiding
We zijn bij het opstellen van het onderdeel Pastoraat uitgegaan van de uitwerking van onze visie. 

Doelstelling
We willen een zorgzame gemeenschap zijn die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor hen opkomt. We willen een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen mogen weten.

Uit de kerkorde, artikel X 

  1. De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. 
  2. De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse. 
  3. Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in een relatie van
    wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen die haar worden aangereikt door gemeenten waarvan de leden uit andere culturen afkomstig zijn. 

Deze doelstelling willen we bereiken door: 

Uitvoering
1e: onderling pastoraat - het omzien naar elkaar binnen de gemeente en daar buiten; 

2e: pastoraat als gemeente-opbouw - alle vormen van bezoekwerk door ambtsdragers, contactpersonen en overige vrijwilligers; 

3e: pastoraat als hulpverlening - veelal in bijzondere situaties; 

4e: vorming & toerusting - aan jongeren wordt catechese aangeboden. Dit onderdeel is beschreven in een eigen beleidsplandeel Catechese. Tevens wordt jaarlijks, in overleg met de predikant, een programma Vorming & Toerusting aangeboden. Ook dit is beschreven in een eigen beleidsplandeel Vorming & Toerusting.

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Dagelijks Woord

  • dinsdag 06 juni 2023 - Jesaja 57:15
    Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. -- Jesaja 57:15